Vymáhání a realizace pohledávek
firma Bc. Lenka Gurecká

Kontakt

adresa:
Bc. Lenka Gurecká
J. Skupy 1639/21
708 00 Ostrava- Poruba

tel.:
069 / 695 15 12 zázn.
596 951 512 zázn.

mobil:
0737 / 850 970

e-mail:
pravni.poradce@quick.cz
Profil firmy:
Firma Bc. Lenka Gurecká vznikla v prosinci roku 2001. Již od doby svého vzniku se firma specializuje na zprostředkování realizace pohledávek a to různými formami.

Firma vznikla ve snaze pomoci podnikatelům vymáhat pohledávky za svými dlužníky, ulehčit podnikatelům práci tak, aby se mohli plně věnovat předmětu svého podnikání. Podnikatelé tak mohou věnovat méně úsilí činnostem, jež za ně mohou vykonat jiní za náklady a provizi mnohdy nepřevyšující náklady, jež by na tuto činnost vynaložili, kdyby ji vykonávali sami, případně touto činností zatěžovali své zaměstnance.

Při své činnosti firma spolupracuje s právníky a ekonomy, jež mají značné zkušenosti s vymáháním pohledávek a je tak zajištěna odborná správa pohledávek.

Firma zastává zásadu, že každá pohledávka je řešitelná, je vymahatelná a má svou cenu.

Pevně věříme, že využijete služeb naši firmy.

Příjemný den z Ostravy přeje

Bc. Lenka Gurecká, v. r.


Služby firmy:
Mezi první kroky činěné v rámci zprostředkování vymáhání pohledávky je převzetí pohledávky od klienta. Převzetí pohledávky probíhá formou udělení plné moci, uzavření smlouvy o zprostředkování nebo uzavřením smlouvy o postoupení pohledávky s rozvazovací podmínkou, s platbou při podpisu, či do určitého data.

Po převzetí pohledávky následuje zaslání upomínky dlužníkovi. Upomínka je koncipována s ohledem na dobu prodlení s úhradou pohledávky, firmou zjištěné nebo klientem sdělené informace o dlužníkovi.

Pakliže není pohledávka uhrazena v termínu stanoveném upomínkou odesílanou na doručenku, firma realizuje některý z následujících kroků:

1) Návštěva dlužníka s cílem zjištění důvodů neuhrazení pohledávky klienta a dále s cílem zjištění majetkových poměrů dlužníka.

2) Vyhledání třetí osoby, jež má zájem o postoupení (odkup) pohledávky klienta za dlužníkem.

3) V případě zjištění, že dlužník naplnil skutkovou podstatu trestného činu porušování povinností v řízení konkurzním, zvýhodňování, poškozování věřitele, porušování povinností při správě cizího majetku či jiného trestného činu zprostředkování podání trestního oznámení na dlužníka spolupracujícím advokátem.

4) V případě zjištění majetku vhodného k realizaci pozdějšího výkonu rozhodnutí předání případu spolupracujícímu advokátovi, jež zajišťuje soudní vymáhání pohledávky zpravidla spojenou se zajištěním majetku dlužníka formou předběžného opatření, případně zajišťuje podání návrhu na prohlášení konkurzu dlužníka.

O všech výše uvedených krocích je klient informován a to formou dopisu, faxu, e-mailu a to vždy s ohledem na významnost jednotlivých kroků. Významnější kroky jsou pak zpravidla odsouhlašovány klientem.

Pořadí a důraz kladený na jednotlivé kroky činěné vůči klientovi pak závisí na povaze pohledávky a informacích zjištěných o dlužníkovi.

Firma se samozřejmě nebání tomu, aby činila i jiné kroky směřující k vymožení pohledávky navržené klientem, když však všechny kroky jsou činěny v souladu s právním řádem České republiky.

Náklady a provize firmy za zprostředkování vymáhání pohledávek zpravidla významně nepřevyšuje částku, kterou by klient vynaložil v případě, že by pohledávku vymáhal sám případně prostřednictvím svého zaměstnance.

Inkaso pohledávek probíhá zpravidla bezhotovostně na účet klienta a to ve snaze zachování důvěry klienta ve firmu.